Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 stycznia 2020 r. powziął informację o szacunkowych danych finansowych Spółki za okres IV kwartału 2019 r. oraz całego 2019 roku. Po wstępnej analizie otrzymanych danych zidentyfikowano istotny wzrost w stosunku do analogicznych okresów w roku poprzednim.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta zdecydował o niezwłocznym ujawnieniu wybranych danych finansowych Spółki osiągniętych w ww. okresach, które przedstawiają się następująco:
– Przychody netto ze sprzedaży 8.629.805,56 zł (wzrost o 98% r/r) w IV kwartale 2019 r., co w ujęciu całego 2019 r. przekłada się na przychody netto ze sprzedaży o wartości 28.393.204,26 zł (wzrost o 95% r/r);
– Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 3.055.465,14 zł w IV kwartale 2019 r. (w porównaniu do straty z działalności operacyjnej o wartości 815.739,18 zł w IV kwartale 2018 r.), co w ujęciu całego 2019 r. przekłada się na zysk działalności operacyjnej (EBIT) o wartości 9.368.890,70 zł (wzrost o 1067% r/r);
– Zysk netto o wartości 2.438.726,94 zł w IV kwartale 2019 r. (w porównaniu do straty netto o wartości 1.016.265,39 zł w IV kwartale 2018 r.), co w ujęciu całego 2019 r. przekłada się na zysk netto o wartości 7.358.464,39 zł (wzrost o 3370% r/r).

Jednocześnie Zarząd Emitenta zaznacza, iż zaprezentowane informacje mają charakter szacunkowy, a powyższe wartości mogą zostać doprecyzowane w raporcie okresowym Spółki za IV kwartał 2019 r. oraz sprawozdaniu finansowym Emitenta za 2019 rok obrotowy. W przypadku, gdyby w trakcie opracowywania powyższych dokumentów zidentyfikowane zostały istotne rozbieżności od wartości zaprezentowanych powyżej, Emitent przekaże stosowny raport bieżący w powyższym zakresie.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wybranych, szacunkowych danych finansowych w związku z możliwym, istotnym wpływem tej informacji na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.