Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 15 stycznia 2018 r. Emitent zawarł umowę istotnej wartości dotyczącą realizacji usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów w postaci ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych. Umowa realizowana będzie przez Emitenta w terminie od dnia jej zawarcia do dnia 14 stycznia 2020 r.

Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy oszacowana została na kwotę 1.606.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset sześć tysięcy złotych) netto, przy czym druga strona umowy zastrzegła sobie prawo do zmniejszenia przewidzianej ilości odbieranych odpadów, tak więc ostateczna wartość wynagrodzenia uzależniona będzie od faktycznie zrealizowanej części umowy. Płatność wynagrodzenia następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawianych przez Emitenta. Pozostałe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od standardów stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej powyższej informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.