Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 31 stycznia 2017 r. powziął informację o wartości szacunkowych jednostkowych wybranych danych finansowych Emitenta za 2016 r.

W związku z powyższym w 2016 r. Zarząd Spółki szacuje osiągnięcie następujących jednostkowych wybranych danych finansowych:
– Przychody netto ze sprzedaży 15.841 tys. zł, co oznacza wzrost o 100,72% r/r,
– Amortyzacja 57 tys. zł, co oznacza wzrost o 111,18% r/r,
– Zysk/strata z działalności operacyjnej 3.119 tys. zł, co oznacza wzrost o 55,80% r/r,
– Zysk/strata brutto 2.965 tys. zł, co oznacza wzrost o 49,21% r/r,
– Zysk/strata netto 2.391 tys. zł, co oznacza wzrost o 35,46% r/r.

Ponadto Emitent wskazuje, iż do dnia dzisiejszego nie powziął informacji o szacunkowych wybranych jednostkowych danych finansowych spółki Kompania Elektryczna sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta), w związku z tym w niniejszym raporcie bieżącym Zarząd Spółki nie publikuje szacunkowych wybranych skonsolidowanych danych finansowych za 2016 r.

Ostateczne wartości jednostkowych danych finansowych przedstawionych w niniejszym raporcie bieżącym oraz skonsolidowanych danych finansowych zostaną opublikowane w raporcie okresowym za IV kwartał 2016 r w terminie wskazanym w harmonogramie publikacji raportów okresowych publikowanych w 2017 r.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.