Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 30/2021 z dnia 2 września 2021 r. oraz raportu ESPI nr 35/2021 z dnia 29 października 2021 r. informuje, iż w dniu 1 grudnia 2021 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu czterech umów zawartych pomiędzy konsorcjum, którego członkiem jest Emitent a podmiotem z branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Powyższe umowy dotyczą realizacji przez konsorcjum czterech pakietów usług zagospodarowania (przetwarzania) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Łączna wartość wynagrodzenia, jakie może z tytułu realizacji powyższych usług osiągnąć Emitent oszacowana została na kwotę 7 864 000 zł (słownie: siedem milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) netto. Umowy realizowane będą w sposób ciągły od dnia ich podpisania przez okres kolejnych 24 miesięcy. Płatność wynagrodzenia następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawianych przez Emitenta. Pozostałe warunki umów nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartych umów, prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.