Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”, „Spółka”_ informuje o przyjęciu w dniu 13 sierpnia 2020 r. Założeń strategii Geotrans S.A. na lata 2020—2024 „Strategia”. Przyjęta Strategia zakłada:

  1. zwiększenie potencjału portfela decyzji administracyjnych na zagospodarowywanie odpadów z obecnych 350 tys. Mg do 2.000 tys. Mg;

2. pozyskanie instalacji do przetwarzania i zagospodarowania odpadów, co umożliwi wejście w nowe obszary _odpady biologiczne i parki recyclingowe_ i da solidne podstawy do długoterminowego wzrostu;

3. zagospodarowanie składowisk zrekultywowanych poprzez farmy fotowoltaiczne i przetwórstwo biomasy.

Pełna treść Strategii stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na jej istotność, prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Załączniki

document's icon

Założenia Strategii na lata 2020-2024

Zobacz PDF