Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 11 sierpnia 2020 r. powziął informację o wyborze oferty Spółki, jako oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania dwóch działek zlokalizowanych w województwie opolskim o łącznej powierzchni 0,89 ha.

Łączna wartość transakcji wyniesie 511 000,00 zł (słownie: pięćset jedenaście tysięcy złotych) netto. Emitent w osobnym komunikacie poinformuje o podpisaniu stosownych umów.

Nabycie prawa wieczystego użytkowania wskazanych powyżej działek wpisuje się w realizację nowej strategii Spółki na najbliższe lata, która zostanie wkrótce opublikowana.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość wyniku postępowania przetargowego, o prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.