Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 30/2021 z dnia 2 września 2021 r. informuje, iż w dniu 29 października 2021 r. powziął informację o wyborze oferty konsorcjum, którego członkiem jest Emitent, jako oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla czterech pakietów na usługę zagospodarowania, przetwarzania, ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Łączna wartość wynagrodzenia, jakie może z tytułu realizacji powyższych usług osiągnąć Emitent oszacowana została na kwotę 7 864 000 zł (słownie: siedem milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) netto.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość wyniku postępowania przetargowego, o prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.