Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 27/2020 z dnia 10 lipca 2020 r. informuje, iż w dniu 22 lipca 2020 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu umowy z dnia 20 lipca 2020 r., zawartej pomiędzy Emitentem a podmiotem z branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Powyższa umowa dotyczy realizacji przez Spółkę jednego z czterech pakietów usług zagospodarowania odpadów poprocesowych w postaci ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji powyższej umowy oszacowana została na kwotę 2.470.000,00 (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy) zł netto. Umowa realizowana będzie w sposób ciągły od dnia jej podpisania przez okres kolejnych 18 miesięcy. Płatność wynagrodzenia następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawianych przez Emitenta. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy, prawdopodobnie znaczący wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.