Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 21 grudnia 2023 r. nastąpił wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi odbioru i zagospodarowania odpadów w postaci kompostu nieodpowiadającego wymaganiom.

Zgodnie z otrzymaną informacją oferta Emitent złożona na realizację zadania została wybrana, jako oferta najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym. Łączna wartość wynagrodzenia, jakie może z tytułu realizacji powyższych usług osiągnąć Emitent oszacowana została na kwotę 1 085 000 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.

Zarząd Emitenta zastrzega, iż procedura przetargowa jest w toku i nie została zakończona. Emitent w osobnym komunikacie poinformuje o podpisaniu stosownej umowy.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość wyniku postępowania przetargowego, o prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.