Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje o podjęciu w dniu 7 listopada 2017 r. decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej Emitenta.

Na obecnym etapie będą analizowane i rozważane różne opcje strategiczne, w tym podjęcie działań mających na celu: zaangażowanie kapitałowe i operacyjne inwestora branżowego, o którym mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 19/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. w wyniku którego może nastąpić: podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zakup lub sprzedaż istniejących akcji Emitenta, jak również wezwanie na sprzedaż akcji oraz wycofanie akcji Emitenta z alternatywnego systemu obrotu NewConnect. Nie można również wykluczyć utrzymania dotychczasowej struktury właścicielskiej, a także zawarcia aliansu strategicznego, dokonania transakcji o innej strukturze, jak również niepodjęcia żadnych działań.

Żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji przez Zarząd Spółki nie zostały dotąd podjęte i nie ma pewności, czy takie decyzje zostaną podjęte w przyszłości.

Emitent będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.