Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 2/2024 z dnia 12 stycznia 2024 r. informuje, iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki Geotrans Eco Hub sp. z o.o. („Spółka”), będącej spółką zależną od Emitenta.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 5 000 zł do kwoty 250 000 zł, tj. o kwotę 245 000 zł poprzez ustanowienie 4 900, nowych, równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50 zł każdy. Nowo ustanowione udziały zostały objęte w całości przez dotychczasowego, jedynego wspólnika – Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu i zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym w kwocie 245 000 zł.

Dokonane zmiany są elementem reorganizacji struktury operacyjnej Emitenta oraz stanowią kolejny wyraz realizacji Strategii rozwoju Geotrans S.A. na lata 2021-2026, o której przyjęciu Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 29/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na jej istotne znaczenie dla dalszego rozwoju Emitenta, prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.