Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”_ informuje, iż w dniu 15 stycznia 2021 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Piotra Nadolskiego o zejściu poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przedmiotowe pismo stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Załączniki

document's icon

Zawiadomienie Piotr Nadolski

Zobacz PDF

document's icon

Zobacz PDF