Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w wyniku dokonania odpisu aktualizującego wartość należności w kwocie 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), co szczegółowo opisane zostało w treści raportu bieżącego ESPI nr 2/2019 z dnia 7 lutego 2019 r., oraz istotnym wpływem powyższego zdarzenia na wyniki finansowe Spółki za IV kw. 2018 r. podjął decyzję o niezwłocznym przekazaniu do wiadomości publicznej szacunkowych danych finansowych Spółki za ten okres.

Zgodnie z powyższym Zarząd Spółki szacuje osiągnięcie w IV kw. 2018 r. następujących jednostkowych wybranych danych finansowych:
– Przychody netto ze sprzedaży o wartości 4.352.128,28 zł (wzrost o 24,09% r/r), co w ujęciu całego 2018 roku przekłada się na przychody netto ze sprzedaży o wartości 14.603.998,53 zł (wzrost o 2,63% r/r),
– Zysk ze sprzedaży o wartości 794.206,04 zł (wzrost o 34,37% r/r), co w ujęciu całego 2018 roku przekłada się na zysk ze sprzedaży o wartości 2.459.840,49 zł (wzrost o 4,26% r/r),
– Strata netto o wartości 1.016.265,39 zł (w porównaniu do ubiegłorocznego zysku netto za ten okres o wartości 421.100,13 zł), co w ujęciu całego 2018 roku przekłada się na zysk netto o wartości 291.797,45 zł (spadek zysku netto o 42,49% r/r)

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wybranych, szacunkowych danych finansowych w związku z możliwym, istotnym wpływem tej informacji na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.