Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 12 stycznia 2018 r. powziął informację o wpłynięciu do siedziby Spółki umowy dotyczącej realizacji usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów w postaci komunalnych osadów ściekowych. Umowa realizowana będzie przez zawiązane na ten cel konsorcjum, w którym Emitent pełnić będzie rolę lidera.

Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy oszacowana została na kwotę 619.200,00 zł (słownie: sześćset dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych) netto, przy czym ostateczna jej wysokość uzależniona będzie od ilości faktycznie odebranych odpadów. Powyższa umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019 r. Płatność wynagrodzenia następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie wystawianych faktur. Pozostałe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej powyższej informacji z uwagi na istotną wartość.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.