Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 31 stycznia 2017 r. powziął istotną informację od spółki Kompania Elektryczna sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta) o sporze ze spółką TORPOL S.A na wykonane dodatkowe roboty budowalne w zakresie instalacji elektrycznych na inwestycji Dworzec Podziemny – Nowa Łódź Fabryczna. Kwota sporu pomiędzy ww. podmiotami wynosi 4.142 tys. zł. Dodatkowo ze strony TORPOL S.A. naliczona została kara umowna w wysokości 3.690 tys. zł. Zarząd spółki zależnej stoi na stanowisku, iż nie zachodzą podstawy do naliczenia kary umownej i będzie domagał się od TORPOL S.A. zapłaty za wykonane dodatkowe roboty budowlane oraz należnego odszkodowania.
W opinii Zarządu Emitenta przedmiotowa informacja może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 r.

W związku z powzięciem ww. informacji Emitent informuje o ryzyku niezrealizowania prognozy finansowej w zakresie skonsolidowanego zysku operacyjnego EBIT na rok 2016 na poziomie 4,6 mln zł, opublikowanej raportem bieżącym nr 19/2016 w dniu 22 września 2016 r.

Zarząd Emitenta pragnie wskazać, iż szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe Spółki są zgodne z oczekiwaniami, a negatywny wpływ na skonsolidowany zysk operacyjny EBIT za rok 2016 mogą mieć wyniki finansowe osiągnięte przez spółkę zależną od Emitenta.

Ostateczne stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania prognozy skonsolidowanego zysku operacyjnego EBIT na rok 2016 zostanie opublikowane w raporcie okresowym za IV kwartał 2016 r w terminie wskazanym w harmonogramie publikacji raportów okresowych publikowanych w 2017 r.

V