Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 25/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. informuje, iż w dniu 13 grudnia 2023 r. nastąpił wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi odbioru, transportu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zgodnie z otrzymaną informacją oferta Emitent złożona na realizację zadania została wybrana, jako oferta najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym. Łączna wartość wynagrodzenia, jakie może z tytułu realizacji powyższych usług osiągnąć Emitent oszacowana została na kwotę 3 273 600 zł (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych) netto.

Zarząd Emitenta zastrzega, iż procedura przetargowa jest w toku i nie została zakończona. Emitent w osobnym komunikacie poinformuje o podpisaniu stosownej umowy.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość wyniku postępowania przetargowego, o prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.