Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 10 lipca 2020 r. Emitent nabył 54.800 sztuk akcji własnych za cenę wynoszącą 35,00 zł za jedną akcję, o łącznej wartości 1 918 000,00 zł.
Nabycie akcji nastąpiło w wyniku zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Geotrans S.A., o którym Emitent informował w raportach bieżących ESPI nr: 26/2020 z dnia 8 lipca 2020 r., 25/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. oraz 24/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.

Nabyte akcje własne stanowią ogółem 1,1% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniają do 54.800 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 1,1% w ogólnej liczbie głosów przypadających na wszystkie akcje Emitenta.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.