Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 12 października 2017 r. powziął informację o wpłynięciu w dniu 11 października 2017 r. do siedziby Spółki zamówienia od klienta z branży energetycznej. Zamówienie dotyczy realizacji przez Emitenta usługi transportu i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych.

Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia oszacowana została na kwotę 1.384.500,00 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) netto, przy czym ostateczna jego wysokość uzależniona będzie od ilości faktycznie odebranych odpadów. Płatność wynagrodzenia następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawionych przez Emitenta. Zamówienie realizowane będzie w sposób ciągły do dnia 31 grudnia 2019 r. Pozostałe warunki zamówienia nie odbiegają od powszechnie stosowanych standardów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionej informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowego zamówienia.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.