Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż powziął informację o wydaniu przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska decyzji administracyjnej po rozpatrzeniu odwołania Spółki od decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 29 września 2020 r. wymierzającej administracyjną karę pieniężną w wysokości 10 tys. zł w związku z naruszeniem art. 41 Ustawy o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.). W ramach wydanej decyzji administracyjnej Główny Inspektor Ochrony Środowiska orzekł o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i wymierzył Spółce nową administracyjną karę pieniężną w wysokości 6,5 tys. zł w związku z naruszeniem art. 41 Ustawy o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.). Wydana decyzja administracyjna jest ostateczna. Spółce przysługuje prawo wniesienia skargi na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji, jako informacji poufnej z uwagi, iż istnieje prawdopodobieństwo uprawomocnienia się ww. decyzji administracyjnej. Otrzymanie kolejnych prawomocnych administracyjnych kar pieniężnych, w skutek których ich suma przekroczy 150 tys. zł znacząco wpłynie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz będzie miało potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Spółka będzie na bieżąco informowała o przebiegu procesów odwoławczych oraz o wystąpieniu kolejnych decyzji administracyjnych w przedmiocie nałożenia kar pieniężnych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.