Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 10 lipca 2020 r. powziął informację o wyborze oferty Spółki, jako oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla czterech pakietów na usługę zagospodarowania (przetwarzania) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Łączna wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji powyższych usług oszacowana została na kwotę 7 410 000 zł(słownie: siedem milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych) netto. Emitent w osobnym komunikacie poinformuje o podpisaniu stosownych umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość wyniku postępowania przetargowego, o prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.