Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 12 października 2017 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu umowy zawartej pomiędzy Emitentem a spółką z branży energetycznej. Umowa dotyczy realizacji przez Emitenta usługi transportu i zagospodarowania odpadów w postaci mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych.

Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy oszacowana została na kwotę 385.000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto, przy czym ostateczna jej wysokość uzależniona będzie od ilości faktycznie odebranych odpadów. Płatność wynagrodzenia następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawionych przez Emitenta. Powyższa umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 r. Pozostałe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionej informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.