Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 19 lipca 2021 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu umowy zawartej pomiędzy konsorcjum z przewodnią rolą Emitenta a podmiotem z branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Powyższa umowa dotyczy realizacji przez konsorcjum usługi zagospodarowania odpadów poprocesowych w postaci ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji powyższej umowy oszacowana została na kwotę 437.000,00 zł _słownie: czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych_ netto. Umowa realizowana będzie w sposób ciągły od dnia jej podpisania do dnia 31 marca 2022 r. Płatność wynagrodzenia następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawianych przez Emitenta. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy, prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.