Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 15 listopada 2023 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi odbioru, transportu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zgodnie z otrzymaną informacją oferta Emitenta złożona na realizację zadania jest ofertą najkorzystniejszą cenowo w postepowaniu przetargowym. Łączna wartość wynagrodzenia, jakie może z tytułu realizacji powyższych usług osiągnąć Emitent oszacowana została na kwotę 3 273 600 zł (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych) netto.

Zarząd Emitenta zastrzega, iż procedura przetargowa jest w toku i nie została zakończona. W związku z tym Emitent nie posiada informacji, w jakim terminie dojdzie do ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu i podpisania ewentualnych umów. Emitent w osobnym komunikacie poinformuje o wyborze oferty Emitenta w postępowaniu przetargowym oraz o podpisaniu stosownych umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotną wartość wyniku postępowania przetargowego, o prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.