Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) w oparciu o upoważnienie udzielone mocą §5 ust. 2 pkt 1), 2) i 4) uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2020 r. oraz w nawiązaniu do Uchwały Zarządu nr 1/06/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. i Uchwały Zarządu nr 2/06/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. ogłasza ofertę zakupu akcji spółki Geotrans S.A. („Oferta”).

Przedmiotem skupu będzie nie więcej niż 54.800 (pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji, które na dzień ogłaszania Oferty stanowią nie więcej niż 1,1% kapitału zakładowego Spółki. Cena ustalona przez Zarząd Emitenta wynosi 35,00 zł (trzydzieści pięć złotych) za jedną akcję. Pełna treść Oferty stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Załączniki

document's icon

Oferta Zakupy Akcji Spółki

Zobacz PDF

document's icon

Klauzula informacyjna

Zobacz PDF