Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 21 września 2017 r. Spółka dokonała spłaty pozostałej części kredytu inwestycyjnego w kwocie 1,60 mln zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych), udzielonego Spółce w celu realizacji transakcji przejęcia 51,00% udziałów w kapitale zakładowym spółki Kompania Elektryczna sp. z o.o., następnie przekształconej w Kompania Elektryczna S.A. (dalej: Kompania Elektryczna). O zawarciu umowy kredytu inwestycyjnego oraz przejęciu kontroli nad Kompania Elektryczna Emitent informował w treści raportów bieżących EBI nr 18/2016 oraz 19/2016, opublikowanych w dniu 13 czerwca 2016 r.

Wraz z całkowitą spłatą ww. kredytu inwestycyjnego zniesione zostały wszystkie wynikające z niego zobowiązania Emitenta, w tym również zastaw rejestrowy na udziałach spółki Kompania Elektryczna uniemożliwiający rozporządzenie aktywami. Spłata kredytu inwestycyjnego oraz zniesienie zobowiązań spowodowały, iż automatycznie zrealizował się warunek zawieszający transakcję zbycia akcji Kompania Elektryczna za kwotę 1,50 mln zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) na podstawie warunkowej umowy sprzedaży, o której Emitent informował w treści raportu bieżącego ESPI nr 16/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r.

Ponadto w związku ze znaczącym zaangażowaniem środków, którymi dysponuje Emitent, w spłatę kredytu inwestycyjnego, zawarty został aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym udzielony Spółce przez PKO Bank Polski S.A., o czym Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 12/2017 z dnia 31 marca 2017 r. Na podstawie ww. aneksu udzielony limit kredytowy zwiększony został z 2,00 mln zł (słownie: dwa miliony złotych) do 2,50 mln zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Pozostałe warunki kredytu w rachunku bieżącym nie uległy zmianie.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższych informacji z uwagi na ich istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki oraz prawdopodobny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.