Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w oparciu o upoważnienie udzielone mocą § 5 ust. 2 pkt 2) uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2020 roku, w dniu 24 czerwca 2020 r. podjął uchwałę nr 1/06/2020 w sprawie warunków nabywania akcji własnych Spółki („Uchwała”).

W myśl ww. Uchwały Zarząd Spółki postanawia określić jednostkową cenę nabycia każdej akcji własnej Spółki na kwotę 35 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych). Nabycie akcji własnych Spółki nastąpi w wyniku przyjęcia ofert składanych przez Akcjonariuszy Spółki w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, jakie zostanie opublikowane przez Spółkę.

Treść zaproszenia do składania ofert, treść oferty, pozostałe zasady przeprowadzenia procesu oraz harmonogram realizacji poszczególnych czynności, w tym terminy składania ofert sprzedaży akcji Spółki zostaną określone odrębną uchwałą Zarządu.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.