Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 20/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powzięcia informacji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki zależnej Kompania Elektryczna S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka zależna”), niniejszym informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2017 r. powziął od Spółki zależnej informację o odbyciu się w dniu 9 sierpnia 2017 r. rozprawy dotyczącej ogłoszenia upadłości likwidacyjnej Spółki zależnej. W wyniku powyższej rozprawy ogłoszona została upadłość likwidacyjna Spółki zależnej obejmująca likwidację jej majątku oraz wyznaczony został Syndyk w osobie Pani Sylwii Żarczyńskiej.

W opinii Zarządu Emitenta występują z tego powodu poważne długoterminowe ograniczenia w sprawowaniu kontroli nad Spółką zależną, które wyłączają swobodne dysponowanie jej aktywami netto, w tym wypracowanym przez tę jednostkę zyskiem netto, lub które wyłączają sprawowanie kontroli nad organami kierującymi tą jednostką, tj. zachodzą przesłanki aby nie obejmować konsolidacją Spółki zależnej wskazane w art. 57 ust. 2) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.).

W związku z powyższym, a także faktem iż Kompania Elektryczna S.A. była dotychczas jedyną jednostką podlegającą konsolidacji, Zarząd Emitenta informuje, iż począwszy od raportu okresowego za II kw. 2017 r. Spółka zaprzestaje publikacji skonsolidowanych danych finansowych w publikowanych raportach okresowych.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.