Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 21/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. informuje, iż w dniu 29 grudnia 2022 r. została podpisana umowa sprzedaży prawa wieczystego użytkowania trzech działek zlokalizowanych w województwie opolskim o łącznej powierzchni 2,4019 ha. Łączna wartość transakcji wyniosła 730 300 zł (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy trzysta złotych) netto.

Nabycie prawa wieczystego użytkowania wskazanych powyżej działek wpisuje się w realizację Strategii rozwoju Geotrans S.A. na lata 2021-2026, o której przyjęciu Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2021 z dnia 13 stycznia 2021 rok

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość podpisanej umowy, o prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.