Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, iż w dniu 24 czerwca 2020 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od spółki Eco Ventures sp. z o.o. o zejściu poniżej progu 50% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przedmiotowe pismo stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji