Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 21 grudnia 2022 r. powziął informację o wyborze oferty Spółki, jako oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania trzech działek zlokalizowanych w województwie opolskim o łącznej powierzchni 2,4019 ha.

Łączna wartość transakcji wyniesie 730 300 zł (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy trzysta złotych) netto. Emitent w osobnym komunikacie poinformuje o podpisaniu stosownych umów.

Nabycie prawa wieczystego użytkowania wskazanych powyżej działek wpisuje się w realizację Strategii rozwoju Geotrans S.A. na lata 2021-2026, o której przyjęciu Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2021 z dnia 13 stycznia 2021 rok.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość wyniku postępowania przetargowego, o prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.