Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w związku z wnioskiem o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej obejmującej likwidację majątku Spółki zależnej Kompania Elektryczna S.A z siedzibą we Wrocławiu („Spółka zależna”), o czym Emitent informował w treści raportu bieżącego ESPI nr 20/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. oraz warunkową umową sprzedaży akcji Spółki zależnej, o której Emitent informował w treści raportu bieżącego ESPI nr 16/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r., w dniu 9 sierpnia 2017 r. podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego w stosunku do posiadanych przez Emitenta akcji Spółki zależnej w związku z trwałą utratą ich wartości.

W wyniku dokonania odpisu aktualizującego z tytułu spadku, wartość akcji Spółki zależnej wykazana w księgach rachunkowych Emitenta została obniżona z kwoty 2.908.050,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset osiem tysięcy pięćdziesiąt złotych) do kwoty 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), tj. o kwotę 1.408.050,00 zł (słownie: jeden milion czterysta osiem tysięcy pięćdziesiąt złotych). Aktualna wartość akcji Kompania Elektryczna S.A. wykazana w księgach rachunkowych Emitenta ustalona została na podstawie warunkowej umowy zbycia akcji Spółki zależnej. Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dalszym ciągu oczekuje na uzyskanie pisemnego oświadczenia banku o zrzeczeniu się zastawu rejestrowego ustanowionego na udziałach spółki Kompania Elektryczna sp. z o.o., która uległa przekształceniu w Kompania Elektryczna S.A., co uwarunkowuje finalizację transakcji. Na dzień publikacji niniejszego komunikatu Zarząd Emitenta pozostaje w dialogu z bankiem w powyższym zakresie.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż dokonanie ww. odpisu aktualizującego z tytułu spadku wartości aktywów finansowych będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za okres II kw. 2017 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji powyższej informacji w związku z możliwym, istotnym jej wpływem na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.