Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż w dniu 18 listopada 2016 r. do siedziby Emitenta wpłynęła umowa z dnia 15 listopada 2016 r. zawarta pomiędzy konsorcjum, którego liderem jest Emitent, a MPWiK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Przedmiotem ww. umowy jest konserwacja komór starego odżelaziacza w Zakładzie Produkcji Wody na Grobli wraz z wywozem i zagospodarowaniem osadów z klarowania wody.

Wynagrodzenie w zamian za realizację przedmiotu umowy ustalone zostało na 596.000,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) netto. Termin zakończenia prac w projekcie wyznaczony został na 30 grudnia 2016 r. Pozostałe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionej informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.