Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż w dniu 7 grudnia 2022 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Geosun sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) – spółki zależnej od Emitenta.

W ramach podjętych uchwał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5 000 zł do kwoty 100 000 zł, tj. o kwotę 95 000 zł poprzez ustanowienie 1 900, nowych, równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 95 000 zł, z czego:

1) 970 nowo ustanowionych udziałów, o wartości nominalnej po 50 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 48 500 zł, zostało objętych przez dotychczasowego wspólnika – Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu i zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym w kwocie 48 500 zł,

2) 530 nowo ustanowionych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 26 500 zł, zostało objętych przez dotychczasowego wspólnika – Eco Ventures sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, będącą jednocześnie znaczącym akcjonariuszem Emitenta, i zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym w kwocie 26 500 zł,

3) 400 nowo powstałych udziałów, o wartości nominalnej 50 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 20 000 zł, zostało objęte przez osobę fizyczną niepowiązaną z Emitentem, która będzie zaangażowana operacyjnie w działalność Spółki i zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym w kwocie 20 000 zł.

Po objęciu nowych udziałów i zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Geotrans S.A. będzie posiadać 1 020 udziałów w Spółce stanowiących 51% udziału w kapitale zakładowym oraz 51% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników.

Natomiast spółka Eco Ventures sp. z o.o. po objęciu nowych udziałów i zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego będzie posiadać 580 udziałów w Spółce stanowiących 29% udziału w kapitale zakładowym oraz 29% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników.

Ponadto Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanowiło o zmianie nazwy pod jaką działa Spółka, tj. z Geosun sp. z o.o. na Polskie Nawozy sp. z o.o. oraz o zmianie profilu jej działalności. Celem działalności spółki Polskie Nawozy sp. z o.o. będzie produkcja i handel nawozami rolniczymi wytworzonymi z półproduktów.

Dotychczasowa działalność Spółki polegająca na realizacji projektów fotowoltaicznych na zrekultywowanych składowiskach odpadów będzie kontynuowana bezpośrednio przez Emitenta i/lub w ramach nowo powoływanych spółkach celowych/zależnych.

Decyzja o wejściu Emitenta na rynek nawozów rolniczych stanowi kolejny wyraz realizacji Strategii rozwoju Geotrans S.A. na lata 2021-2026, o której przyjęciu Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2021 z dnia 13 stycznia 2021 roku.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na jej istotne znaczenie dla dalszego rozwoju Spółki, prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.