Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do opublikowanych raportem ESPI nr 1/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. założeń strategii na lata 2021-2026 informuje, iż w dniu 2 czerwca 2021 r. podjął Uchwałę nr 1/06/2021 w sprawie aktualizacji polityki dywidendowej na lata od 2021 do 2026, zgodnie z którą postanawia, że będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy o wartości od 0% do 80% jednostkowego zysku netto Emitenta za dany rok obrotowy.

Decyzja o sposobie podziału zysku netto i wysokość stopy wypłaty ewentualnej dywidendy rekomendowana przez Zarząd uzależniona będzie od szeregu różnorodnych czynników warunkujących działalność Spółki oraz od specyfiki branży, w której ona działa.

Zarząd będzie mieć na względzie przede wszystkim perspektywy dalszej działalności Spółki, wysokość osiąganych zysków, sytuację finansową Spółki, poziom wskaźników płynności i plany rozwojowe, relację planowanych nakładów inwestycyjnych w kolejnych latach do wygenerowanych nadwyżek środków finansowych w danym roku obrotowym oraz innych istotnych czynników warunkujących działalność Spółki i specyfikę branży, w której działa, jak również wszelkie ograniczenia w wypłacie dywidendy wynikający z zawartych wcześniej umów oraz ogólnie obowiązujących wymogów prawa i stanowisk organów państwowych.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.