Zgodnie z art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 listopada 2018 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Piotra Nadolskiego o przekroczeniu progu powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przedmiotowe pismo stanowi załącznik do niniejszego raportu