Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 18 października 2016 r. uprawomocnieniu uległa decyzja wydana przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 września 2016 r., która zezwala na przetwarzanie odpadów, w zakresie odzysku R5 i R3, w ramach prowadzenia procesu rekultywacji kwatery nr II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawie (woj. dolnośląskie). Decyzja obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 r. Zarząd opublikował wyżej wymienioną informację z uwagi na spodziewany istotny pozytywny jej wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta w przyszłości oraz jego perspektyw rozwoju, ze względu na realizację celu strategicznego, tj. zdobycie pozycji krajowego lidera w segmencie zagospodarowania osadu ściekowego.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.