Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż w dniu 12 stycznia 2024 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Geotrans Eco Hub sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) – spółki zależnej od Emitenta.

W ramach podjętych uchwał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5 000 zł do kwoty 250 000 zł, tj. o kwotę 245 000 zł poprzez ustanowienie 4 900, nowych, równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50 zł każdy. Nowo ustanowione udziały zostały objęte w całości przez dotychczasowego wspólnika – Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu i zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym w kwocie 245 000 zł.

Dokonane zmiany są elementem reorganizacji struktury operacyjnej Emitenta oraz stanowią kolejny wyraz realizacji Strategii rozwoju Geotrans S.A. na lata 2021-2026, o której przyjęciu Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 29/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na jej istotne znaczenie dla dalszego rozwoju Emitenta, prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.