Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że z powodu występujących poważnych trudności z egzekucją należności od spółki THC PRO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w dniu 7 lutego 2019 r. podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość należności w kwocie 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) z tytułu umowy sprzedaży akcji w spółce Kompania Elektryczna S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Wartość dokonanego odpisu odpowiada pełnej wartości przedmiotowej należności. O zawarciu ww. umowy Emitent informował w treści raportu bieżącego ESPI nr 16/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. Powyższe zdarzenie będzie miało wpływ na wyniki finansowe Emitenta za okres IV kwartału 2018 r. zwiększając pozostałe koszty operacyjne okresu i obciążając wynik finansowy, a także zmniejszając wartość należności krótkoterminowych ujętych w bilansie na kwotę 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

Zarząd Emitenta wskazuje jednocześnie, że nie ustaje w przewidzianych przepisami prawa działaniach mających na celu egzekucję ww. należności, natomiast podsumowując 2018 rok obrotowy oraz dokonując analizy struktury i charakterystyki należności Emitenta uznał dokonanie odpisu za uzasadnione. Ponadto zaznacza się, że powyższe zdarzenie nie ma bezpośredniego wpływu na bieżącą płynność i zdolności operacyjne Spółki. W opinii Zarządu sytuacja finansowa Emitenta jest stabilna, a w zakresie prowadzonej działalności nie pozostaje w żaden sposób zagrożona.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na znaczący wpływ na wyniki finansowe Spółki oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.