Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 29 września 2023 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi odbioru i zagospodarowania odpadów w postaci kompostu nieodpowiadającego wymaganiom z podziałem na dwa zadania.

Zgodnie z otrzymaną informacją oferta Emitenta złożona na realizację zadania numer jeden jest ofertą najkorzystniejszą cenowo w postepowaniu przetargowym. Łączna wartość wynagrodzenia, jakie może z tytułu realizacji powyższych usług osiągnąć Emitent oszacowana została na kwotę 1 036 800 zł (słownie: jeden milion trzydzieści sześć tysięcy osiemset złotych) brutto.

Ponadto oferta Emitenta złożona na realizację zadania numer dwa również jest ofertą najkorzystniejszą cenowo w postepowaniu przetargowym. Łączna wartość wynagrodzenia, jakie może z tytułu realizacji powyższych usług osiągnąć Emitent oszacowana została na kwotę 1 036 800 zł (słownie: jeden milion trzydzieści sześć tysięcy osiemset złotych) brutto.

Zarząd Emitenta zastrzega, iż procedura przetargowa jest w toku i nie została zakończona. W związku z tym Emitent nie posiada informacji, w jakim terminie dojdzie do ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu i podpisania ewentualnych umów. Emitent w osobnym komunikacie poinformuje o wyborze ofert Emitenta w postępowaniu przetargowym oraz o podpisaniu stosownych umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotną wartość wyniku postępowania przetargowego, o prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.