Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości prognozę na rok obrotowy 2016 w zakresie skonsolidowanego zysku operacyjnego EBIT na poziomie 4,6 mln zł. 

Prognozowana wartość oznacza roczną dynamikę na poziomie 130% r/r – w roku obrotowym 2015 jednostkowy wynik operacyjny EBIT wyniósł ok. 2 mln zł. 

Prognoza obejmuje podstawowy obszar działalność Emitenta dotyczący zagospodarowania osadów ściekowych, ubocznych produktów spalania oraz rekultywacji składowisk odpadów, a także rezultaty finansowe osiągnięte przez przejętą w czerwcu 2016 r. spółkę zależną od Emitenta Kompanię Elektryczną sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 18/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r.

Prognozowana wartość nie uwzględnia potencjalnych podmiotów mogących być przedmiotem akwizycji. W przypadku nabycia podmiotu i jego istotnego wpływu na zaprezentowany wyżej parametr, Zarząd dokona weryfikacji zaprezentowanej wartości. 

Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji niniejszej prognozy w okresach kwartalnych, która będzie miała miejsce w raportach kwartalnych Emitenta.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.