Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 16/2023 z dnia 21 lipca 2023 r. informuje, iż w dniu 15 września 2023 r. nastąpił wybór ofert najkorzystniejszych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla czterech pakietów na usługę zagospodarowania (przetwarzania) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zgodnie z otrzymaną informacją oferta Emitenta złożona na realizację pakietu numer jeden została wybrana, jako oferta najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym. Łączna wartość wynagrodzenia, jakie może z tytułu realizacji powyższych usług osiągnąć Emitent oszacowana została na kwotę 2 689 200 zł (słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych) brutto.

W przypadku pakietu numer dwa oferta Emitenta została odrzucona na podstawie art 226 ust. 1 pkt 5_ ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść została uznana przez zamawiającego za niezgodną z warunkami zamówienia.

Zarząd Emitenta zastrzega, iż procedura przetargowa jest w toku i nie została zakończona. Emitent w osobnym komunikacie poinformuje o podpisaniu stosownych umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość wyniku postępowania przetargowego, o prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.