Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjętej decyzji dotyczącej inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych Spółki.

W ramach przyjętych założeń dotyczących inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym nabył obligacje Skarbu Państwa z datą wykupu przypadającą na dzień 25 stycznia 2023 r. Wartość transakcji wyniosła 18 998 844,70 zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote 70/100). Zarząd nie wyklucza podobnych transakcji w przyszłości.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartej transakcji, prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.