Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 12 maja 2021 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu umowy zawartej pomiędzy Emitentem a podmiotem z branży budownictwa drogowego. Powyższa umowa dotyczy realizacji przez Spółkę usługi sprzedaży i dostawy popiołu oraz spoiw drogowych.

Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji powyższej umowy oszacowana została na kwotę 511 800,00 zł (słownie: pięćset jedenaście tysięcy osiemset złotych) netto. Umowa realizowana będzie w sposób ciągły od dnia jej podpisania do dnia 15 października 2021 r. Płatność wynagrodzenia następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawianych przez Emitenta. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy, prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.