Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 6 lipca 2017 r. powziął informację o wpłynięciu do siedziby Spółki umowy z dnia 4 lipca 2017 r., zawartej pomiędzy konsorcjum z przewodnią rolą Emitenta a Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie („Zamawiający”). Umowa dotyczy realizacji przez konsorcjum usług zagospodarowania ustabilizowanych odpadów komunalnych z Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec w Chorzowie.

Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy oszacowana została na kwotę 968.760,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) brutto. Powyższa umowa obowiązuje do dnia 5 lipca 2018 r. Pozostałe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Jest to kolejna podobna umowa współrealizowana przez Spółkę na rzecz powyższego zleceniodawcy. W stosunku do poprzedniej umowy, którą konsorcjum z udziałem Emitenta realizowało na przełomie 2016 i 2017 roku, zmienił się skład konsorcjum. Powodem zmiany jest fakt, iż poprzednia umowa została wypowiedziana przez Zamawiającego po zrealizowaniu ok. 2/3 zakresu przewidzianych czynności, z uwagi na utratę przez konsorcjanta Spółki pozwolenia na odbiór odpadów z powodu utraty przez niego prawa własności do gruntu, na którym prowadzony był odzysk. Wraz ze zmianą konsorcjanta, Emitent (jako lider konsorcjum) nie przewiduje wystąpienia podobnych komplikacji w trakcie realizacji aktualnego kontraktu.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionej informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.