Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 19 września 2016 r. wpłynęły trzy istotne umowy podwykonawcze zawarte pomiędzy spółką Kompania Elektryczna sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („spółka zależna”) a jednym z największych generalnych wykonawców w Polsce.

Przedmiotem ww. umów są roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych o łącznej wartości ok. 5,7 mln zł netto. Strona umów oraz szczegółowe warunki kontraktów zostały objęte tajemnicą handlową. Pozostałe warunki przedmiotowych umów nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionej informacji z uwagi na istotną łączną wartość przedmiotowych umów.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.