Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 15/2023 z dnia 19 lipca 2023 r. informuje, iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji zmian Umowy spółki Geotrans Eco Hub sp. z o.o, będącej spółką zależną od Emitenta. W ramach zarejestrowanych zmian zmieniona została nazwa pod jaką działa spółka, tj. z Eco-Waste Hub sp. z o.o. na Geotrans Eco Hub sp. z o.o. Celem działalności spółki będzie inicjowanie i realizacja nowych projektów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na jej istotne znaczenie dla dalszego rozwoju Spółki, prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.