Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 28 października 2019 r. do siedziby Spółki wpłynęła obustronnie podpisana umowa, zawarta pomiędzy Emitentem a wiodącym podmiotem z branży energetycznej. Powyższa umowa dotyczy realizacji przez Spółkę usług odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów poprocesowych w postaci ubocznych produktów spalania (UPS), powstałych wskutek wapniowych metod odsiarczania.

Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji powyższej umowy oszacowana została na kwotę 846.000,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści sześć tysięcy złotych) netto, przy czym ostateczna jego wysokość może ulec zmianie w zależności od kształtowania się przyszłych warunków rynkowych. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy określony w umowie wyznaczony został na 31 grudnia 2019 r. Płatność wynagrodzenia następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawianych przez Emitenta. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy, prawdopodobnie znaczący wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.