Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 15 października 2018 r. do siedziby Spółki wpłynęła obustronnie podpisana umowa, dotycząca realizacji przez Emitenta usługi zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych. Zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jej przedmiot zrealizowany zostanie przez Emitenta w terminie maksymalnie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wartość wynagrodzenia Spółki z tytułu realizacji projektu oszacowana została na kwotę 740.000,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści tysięcy złotych 00/100) netto, przy czym ostateczna jego wysokość może ulec zmianie w zależności od kształtowania się przyszłych warunków rynkowych. Płatność wynagrodzenia następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawianych przez Emitenta. Pozostałe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od standardów stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej powyższej informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.