Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 21 lipca 2023 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację pakietów usług zagospodarowania _przetwarzania_ ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zgodnie z otrzymaną informacją oferta Emitent złożona na realizację pakietu numer jeden jest ofertą najkorzystniejszą cenowo w postepowaniu przetargowym. Łączna wartość wynagrodzenia, jakie może z tytułu realizacji powyższych usług osiągnąć Emitent oszacowana została na kwotę 2 689 200 zł _słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych_ brutto.

W przypadku pakietu numer dwa oferta Emitent jest drugą najkorzystniejszą cenowo ofertą w postępowaniu przetargowym. Łączna wartość wynagrodzenia, jakie może z tytułu realizacji powyższych usług osiągnąć Emitent oszacowana została na kwotę 2 905 200 zł _słownie: dwa miliony dziewięćset pięć tysięcy dwieście złotych_ brutto.

Oprócz ceny dodatkowym kryterium, które będzie brane pod uwagę przy ostatecznym wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu jest kryterium odległości od zamawiającego do miejsca zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Zarząd Emitenta zastrzega, iż procedura przetargowa jest w toku i nie została zakończona. W związku z tym Emitent nie posiada informacji, w jakim terminie dojdzie do ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu i podpisania ewentualnych umów. Emitent w osobnym komunikacie poinformuje o wyborze ofert Emitenta w postępowaniu przetargowym oraz o podpisaniu stosownych umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotną wartość wyniku postępowania przetargowego, o prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.