Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 12 października 2022 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu umowy zawartej pomiędzy konsorcjum, którego członkiem jest Emitent, a podmiotem z branży energetycznej. Powyższa umowa dotyczy realizacji przez Spółkę usługi odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów poprocesowych w postaci ubocznych produktów spalania (UPS).

Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy oszacowana została na kwotę 1 474 460 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych) netto. Umowa realizowana będzie w sposób ciągły od dnia jej podpisania do dnia 30 września 2023 r. Płatność wynagrodzenia następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawianych przez Emitenta. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy, prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.